ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
โพสต์เมื่อ:
ซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

18 กันยายน 2562
คณะกรรมการนิเทศเพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 และการติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนตามโครงการ KKU Smart Learning และ Boot camp ได้ปฏิบัติการนิเทศ ณ โรงเรียนสตึก สพม.32 ด้วยการประชุมชี้แจง รับฟังการนำเสนอของโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อม เยี่ยมห้องเรียนและสรุปความรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนางาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : Click

168 Views
Print Friendly, PDF & Email
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved