กลุ่มสาระฯ: กลุ่มงานเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์

เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาสังคมศึกษาฯ
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาสังคมศึกษาฯ
มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มอบเกียรติบัตร คนดี ศรีวนาลัย
มอบเกียรติบัตร คนดี ศรีวนาลัย
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved
copyright © 2019 Satuk School. all rights reserved