วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี 2561 โรงเรียนสตึกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียนครบตามหลักสูตรเพื่อความเป็นพลโลก
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพระดับ สพฐ. (OBECQA)
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่น
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสม และวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
3. ผู้เรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการพัฒนาคุณภาพจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ผู้เรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาคุณภาพจนจบการศึกษาภาคบังคับ

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ